ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต"

โพสต์30 มี.ค. 2557 09:08โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และนางสาวอารีย์
ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข่้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต"  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗   ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนทีเป็น กลุ่มทดลองรูปแบบการวิจัยของโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน  ๒๔ โรงเรียน ครููที่รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๒ คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เขตละ ๑ คน  โดยมี ดร.สำเริง อ่อนสัมพันธ์ุ และคณะ เป็นวิทยากรและให้คำปรึกษางานวิจัยตลอดการ ประชุมปฏิบัติการ