ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาฯ

โพสต์10 ก.ค. 2556 10:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายดำรัส อินจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จัด "ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาฯ"  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  นายปรีชา สุคนธมาน ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม และกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ทั้งสิ้นจำนวน ๕๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน /รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ /ครู โรงเรียนในสังกัด สพม.๘ (จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี) โรงเรียนละ ๑ คน