วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ได้มีการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพม.๘  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ โดยมี นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการประชุม