พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร สพม.๘

โพสต์13 มี.ค. 2556 22:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงานฯ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้เข้าอบรมได้แก่ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จำนวน ๕๐ คน กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โดยมี Mr.Kawooya Shafik (Eddie) ชาว Uganda  เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

กิจกรรมการอบรมครั้งนี้  มุ่งพัฒนาการสื่อสารทั้ง ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยวิทยากรจะพบปะสนทนา และเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

ผู้ดำเนินงานอบรม  ศน.คนึงนิจ  อ่อนกุล ได้รวบรวมและจัดทำเอกสาร DVD เพื่อเป็นคู่มือประกอบสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน และจะมีการประเมินผลวันสุดท้ายของการอบรม