พัฒนาครู สพม.๘

โพสต์23 มิ.ย. 2556 05:22โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่  ๒๒ - ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๖  ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘  ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง  หัวข้อการบรรยาย ได้แก่ เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ดร.สงวนศรี โทรอค, เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการใช้ภาษาไทย ผศ.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล, เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการใช้ตัวเลข ดร.กฤษณะ โสขุมา, แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานและการกำกับ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, เทคนิคการสอนงาน (Coaching)  และการเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring) 
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์, เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการใช้เหตุผล ผศ.ดร.ภัคพิชา 
แก่นเพ็ชร, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์   และเทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ 
ผู้เข้าฝึกอบรม คือ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘, ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  จำนวน  ๑๐ โรงเรียน  โรงเรียนละ ๙ - ๑๐ คน
หลังจากการฝึกอบรมฯ ได้กำหนดนิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกให้คุณครูทำรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อีก ๓  ครั้ง คือ ระหว่างวันที่    ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖, ๒๔ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และ ๕ - ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖