นิเทศเยี่ยมเยียนค่าย"คนดีศรีโสภณ"

โพสต์22 ส.ค. 2556 18:36โดยนายสุโขทัย ทองกลม


วันพฤหัสบดีที่   ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี         นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  พร้อมด้วย นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต ๑ นิเทศเยี่ยมเยียนค่าย"คนดีศรีโสภณ" กิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต


ค่ายคนดีศรีโสภณ22สิงหา56