นิเทศติดตามสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โพสต์25 ธ.ค. 2555 22:20โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นิเทศติดตามเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วยโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก หนองรีประชานิมิตร หนองปรือพิทยาคม ประชามงคล เลาขวัญราษฎร์บำรุงและห้วยกระเจาพิทยาคม : โดยศูนย์ประสานงาน สพม.8 เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำโครงการวิจัย “การศึกษาความต้องการการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศและนำผลไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียน โดย นายขนาน ชิตณรงค์ นายกสิณ พงษ์พิทักษ์  และนางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ สพม.8