นิเทศ ติดตามโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์5 ม.ค. 2557 21:03โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2556 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายคติ หงส์วิไล นางสาว ณัฐกาญจน์ สุภาพงษ์และนายธีรพล เมฆะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุม อาคารร้อยปี เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม และประเด็นต่อไปนี้

1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา

2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)

7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

9. การจัดการเรียนร่วม

10. การนิเทศภายใน

11. โรงเรียนวิถีพุทธ


Comments