นิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โพสต์12 ม.ค. 2557 18:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ 8 มกราคม 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โดยมี นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้
1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา

2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)

7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

9. การจัดการเรียนร่วม

10. การนิเทศภายใน

11. โรงเรียนวิถีพุทธ


Comments