นิเทศ ติดตามโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

โพสต์19 ธ.ค. 2556 18:32โดยสุโขทัย ทองกลม
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ นายนิพนธ์ สำแดงเดช และคณะครูให้การต้อนรับ และรับการนิเทศ ณ ห้องเกียรติยศ ในประเด็นต่อไปนี้


1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา

2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)

7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

9. การจัดการเรียนร่วม

10. การนิเทศภายใน

11. โรงเรียนวิถีพุทธ


Comments