นิเทศ ติดตามโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

โพสต์19 ก.พ. 2557 00:14โดยนายสุโขทัย ทองกลม

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงาน สพม.8 กาญจนบุรี ได้ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ โดยมี นายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ ห้องประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม และประเด็นต่อไปนี้ 

1. สภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา

2. จุดเน้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

4. การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(ASEAN Study)

7. การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

9. การจัดการเรียนร่วม

10. การนิเทศภายใน

11. โรงเรียนวิถีพุทธ


Comments