นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์22 มี.ค. 2556 00:25โดยนายสุโขทัย ทองกลม

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ออกนิเทศโรงเรียน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นในการนิเทศดังนี้
๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.การพัฒนาจิตสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง
๓.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๔.การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
๕.การนิเทศภายใน
๖.จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นิเทศก์ ร.ร.พนมทวนพิทยาคมComments