นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โพสต์13 ม.ค. 2557 06:54โดยนายสุโขทัย ทองกลม
คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางสาวดวงแข จงเจริญ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  โดยมีนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน รวม  ๒๕  คนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รวมถึงการจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการและสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เครื่องมือนิเทศคือ  ๑. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  ๒.รายงานการประเมินคุณภาพ (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓.แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (CD)  ๕. เอกสาร "อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม"  ๖. เอกสารความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานการประเมินรอบสามกับการประเมินภายใน
Comments