นิเทศติดตามการขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์25 ก.พ. 2557 23:24โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายกสิณ พงษ์พิทักษ์ และ
นางสุวิไล จันทร์สนอง ได้นิเทศติดตามการขับเคลื่อนขยายผลสถานศึกษาพอเพียงและคงสภาพสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ซึ่งเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ณ ที่นี้มีโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กจ.1 และ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.8 ได้พาคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีนายวินัย พุ่มบุญทริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานภายในโรงเรียน

    และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ได้นิเทศติดตาม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เตรียมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีนายรัตน์ชัย ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหัวหน้างาน รับการนิเทศและแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียม 
                                                                 พร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต่อไป Comments