นิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๒ (โรงเรียนหนองโพวิทยา)

โพสต์31 ก.ค. 2556 01:31โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโพวิทยา  ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา และ  อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินกิจกรรม Coaching and Mentoring เกี่ยวกับ วิธีการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ แก่ นายสรรเสริญ ขวัญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ   พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" รวม ๑๐ คน
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๒ สำหรับการนิเทศครั้งต่อไป กำหนดวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ จะเป็นกิจกรรมสังเกตการสอนของคุณครู