นิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ (โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา)

โพสต์8 ก.ค. 2556 15:47โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. นางสาวจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  พร้อมด้วยคณะครูที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการนิเทศจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค อาจาย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ และอาจารย์ วิจารณ์ สงกรานต์ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางคนึงนิจ อ่อนกูล นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายสมพงษ์ ตำนานทอง และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ซึ่งเป็นการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  ครั้งที่ ๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี