นิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ (โรงเรียนหนองโพวิทยา)

โพสต์11 ก.ค. 2556 08:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม
 
นายสรรเสริญ ขวัญดี 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑๐ คน  เข้ารับการนิเทศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ จาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางคนึงนิจ อ่อนกูล นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายสมพงษ์ ตำนานทอง และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองโพวิทยา  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี