นิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ (โรงเรียนบ้านคาวิทยา)

โพสต์10 ก.ค. 2556 09:06โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นางกมลวรรณ วันดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการนิเทศจาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค อาจาย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายสมพงษ์ ตำนานทอง และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ซึ่งเป็นการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี