นิเทศท่ามะขามวิทยา

โพสต์25 ธ.ค. 2555 22:30โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   นายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นางคนึงนิจ อ่อนกูล รก.รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘ นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นายภัทร ผ่องราษี  ผอ.โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  และคณะหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของครู คุณภาพของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน นอกจากนั้นได้นำเสนอแผนการพัฒนาของโรงเรียน ได้แก่ การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ การพัฒนาห้อง e-Learning