นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม)

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:39โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ห้วยกระเจา ๑๗มิย๕๗

นายสุริยะ จันทร์สนอง
 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ นำคณะครู จำนวน ๑๘ คน เข้ารับการนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน การพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๒๐-๑๒.๐๐ น. โดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน และการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน ซึ่งกำหนดการประเมินในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   โดยคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้นำแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาร่วมกันศึกษาและร่วมกันวางแผนเป็นภาพรวมของโรงเรียน