นิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคาวิทยา

โพสต์13 ม.ค. 2557 07:29โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  เวลา๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย นางสาวดวงแข จงเจริญ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ได้นิเทศ ติดตามการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งโรงเรียนบ้านคาวิทยาจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  การนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เน้นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  โดยมีนายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐาน รวม  ๑๖  คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้กับมาตรฐานการศึกษา  เครื่องมือนิเทศคือ  ๑. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  ๒.รายงานการประเมินคุณภาพ (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๓.แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (CD)  ๕. เอกสาร "อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม"  ๖. เอกสารความสัมพันธ์ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานการประเมินรอบสามกับการประเมินภายในComments