นิเทศสวนผึ้งวิทยา

โพสต์14 ม.ค. 2556 15:07โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายวรากุล หงษ์เทียบ ผอ.โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์ รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นางจริยา จันทร์สุข รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไปและงบประมาณ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๗ คน โรงเรียนได้นำเสนอบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การเป็น Buffer School อาเซียน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ศูนย์สังคมศึกษา (โรงเรียนในฝัน) ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสวนผึ้ง
นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมในศูนย์อาเซียน การสาธิตการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ