นิเทศโสภณศิริราษฎร์

โพสต์10 ม.ค. 2556 15:24โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.  ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี    นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผอ.โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ นายบุญเลิศ อ่อนกูล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ นายสัญญา สุขพิศาล รอง ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นายศิริพร  อังศุจิดา รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน 
โรงเรียนได้นำเสนอจุดเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๓   การสืบสานเพลงปรบไก่ สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม นาฏมวยไทย นอกจากนั้น คณะศึกษานิเทศก์ยังร่วมชื่นชมการนำเสนอนาฏมวยไทยของคณะนักเรียน

Comments