นิเทศสายธรรมจันทร์

โพสต์23 ม.ค. 2556 15:40โดยนายสุโขทัย ทองกลม

ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผอ.โรงเรียนสายธรรมจันทร์ และคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้แก่ นายกฤษฎา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการ  นายชัยยันต์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ นายสมมาด โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการ และ นางสาวฌาณิภา ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น  ๑๖ คน  ได้เข้ารับการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘  ซึ่งนำโดย   นางปลิฎสดา    เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง จุดมุ่งหมายของการนิเทศ : เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘   
โรงเรียนได้นำเสนอการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในด้านบรรยากาศการเรียนรุ้ สื่อ-อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน ห้องสมุด การดำเนินการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษารักษ์ความเป็นไทย ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจโรงเรียน ได้แก่ รางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ระดับมัธยมขนาดใหญ่ ๒๕๕๔ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๔ โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒๕๕๕ และโรงเรียนมาตรฐานสากล สำหรับงานที่โรงเรียนกำลังดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์