นิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โพสต์1 มิ.ย. 2557 05:59โดยนายสุโขทัย ทองกลม
อุดมสิทธิ ๒๙ พค ๕๗
นายพงศกร  พูลสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๒ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๕ คน เข้ารับการนิเทศ จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายขนาน ชิตณรงค์  คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน

                                                     บุคลากรของโรงเรียนได้นำเสนอโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๗