นิเทศโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

โพสต์9 ม.ค. 2556 04:29โดยนายสุโขทัย ทองกลม
วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๘ นำโดยนายดำรัส อินจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ สพม.๘ ร่วมด้วยนายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการนิเทศได้แก่ นางจันทรา เรือนทองดี ผอ.โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ สาระ จำนวนผู้รับการนิเทศ ๑๒ คน ประเด็นการนิเทศ คือ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา         O-Net  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชาคมอาเซียน โครงการจัดการศึกษาพิเศษ ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ Website โรงเรียนในฝัน สพม.๘ และความปลอดภัยของนักเรียน