นิเทศโรงเรียนต้นแบบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

โพสต์13 ก.ค. 2556 06:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ นิเทศ ติดตามโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน"   ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ได้นิเทศให้ความรู้ในการสร้าง google site ฝึกให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้รับการนิเทศเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ประกอบด้วย ๑.นายพงษ์วัฒนา ชูรอต ประธานกรรมการ ๒.น.ส.มณทิชา กลิ่นหอม รองประธานฯ ๓.น.ส.นารีรัตน์ เขียวรัตน เลขานุการฯ ๔.น.ส.จุฬารัตน์ พวงมาลา เหรัญญิกฯ ๕.น.ส.นันทนัฐ มณีวิหค ประชาสัมพันธ์ฯ ๖.นายศุภชาติ ช่อชูศรี คณะกรรมการฯ ๗.น.ส.ทุติยาภรณ์ ทองสามสี คณะกรรมการฯ โดยกำหนดนิเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ ๕, ๑๒ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสืบค้น Internet โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์