นิเทศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

โพสต์1 มิ.ย. 2557 06:00โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ไทรโยคน้อย ๒๙ พค ๕๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๕๐ น. นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓) และคณะครู จำนวน ๘ คน   เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายขนาน   ชิตณรงค์ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน