นิเทศโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

โพสต์1 มิ.ย. 2557 05:56โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ไทรโยคมณีกาญจน์ ๒๘ พค ๕๗

นายสมศักดิ์ มงคลเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๓ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายขนาน ชิตณรงค์  คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน