นิเทศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

โพสต์27 พ.ค. 2557 03:45โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นายประมวล  ศรีมูจันดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๗ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์       ทิมเมือง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๐-๑๕.๒๐ น.
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน