นิเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง

โพสต์16 ม.ค. 2556 02:01โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน   ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายวินัย พุ่มบุญทริก ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๘ คน โรงเรียนได้นำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียน ได้แก่  การได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันและผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ผลการทดสอบ O-Net ช่วงชั้นที่ ๓ อยู่ในอันดับ ๗ และช่วงช้นที่ ๔ อยู่ในอันดับที่ ๑๓ ของจังหวัดราชบุรี  โครงการพิเศษ เช่น โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้เทรโนโลยีสู่การเรียนการสอน  ผลงานเด่นของครู ได้แก่ ครูศราวดี เอี่ยมขำ ได้รับคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรแกนนำโครงการวัดรอยเท้าคาร์บอนของโรงเรียน ของ สพฐ.  และ ครูสอนดี จังหวัดราชบุรี ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ผลงานเด่นของนักเรียน เช่น ได้รับรางวัลจำนวนหลายรายการ ทั้งระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน