นิเทศโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โพสต์1 มิ.ย. 2557 06:02โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ๓๐ พค ๕๗
นายอำนาจ  ทัดสวน  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๓ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จากคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย
นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง และนายขนาน ชิตณรงค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 

ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน