นิเทศโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

โพสต์8 ก.ย. 2556 02:27โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วยนายสมพงษ์  ตำนานทอง  นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ และ นางสาวอารีย์  
ทิมเมือง  นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรและประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ 
ได้ประชุมกับฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ - หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น  ๑๕ คน พร้อมทั้งมอบเอกสาร สื่อ จำนวน ๖ รายการ  นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสภาพทั่วไปของโรงเรียน