นิเทศโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โพสต์27 พ.ค. 2557 03:51โดยนายสุโขทัย ทองกลม

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. นายคงคา  จุลกิจวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๖ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายขนาน ชิตณรงค์นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ซึ่งเป็นคณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)
โรงเรียนได้นำเสนอความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการพูด ด้วยการกล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗   การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ    การศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน