นิเทศโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

โพสต์16 ม.ค. 2556 01:13โดยนายสุโขทัย ทองกลม
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  นายดำรัส อินจันทร์ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นางคนึงนิจ อ่อนกูล (รองผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๘) นายสมพงษ์ ตำนานทอง นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมืองและนางศุภร  เสาวัง ได้นิเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน ณ โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี  วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ประเด็นการนิเทศ คือ O-Net การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการรักการอ่าน ห้องสมุด ๓ D ประชาคมอาเซียน จุดเน้นการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้ร่วมนิเทศ Website ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และโรงเรียนในฝัน ผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ นายธำรง ศรีทิพย์ ผอ.โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสระการเรียนรู้  รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน