นิเทศโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

โพสต์27 พ.ค. 2557 03:49โดยนายสุโขทัย ทองกลม


นายนรายุทธ  แสงโสภณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๔ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง นายขนาน ชิตณรงค์ และนางสุภาพ สิทธิสังข์ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๐-๑๑.๔๕ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
ได้เยี่ยมชมการจัดบริการห้องสมุดของโรงเรียน พบว่า เป็นห้องสมุดหนึ่งที่มีมาตรฐาน