นิเทศโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โพสต์27 พ.ค. 2557 03:40โดยนายสุโขทัย ทองกลม

นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมืองในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๔๐-๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
Comments