นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 11:17โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สันติการาม
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.นางจันทรา  เรือนทองดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์   ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน