นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 06:42โดยนายสุโขทัย ทองกลม
เตรียมฯ

นายวินัย  พุ่มบุญฑริก
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๒) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน