นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 10:31โดยนายสุโขทัย ทองกลม
สวนผึ้ง

คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) จำนวน ๕ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๘  ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน