นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 09:44โดยนายสุโขทัย ทองกลม
โสภณ

วัน
ศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. นายณรงค์  สุทธิวิรัช  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๓ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน