นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 09:25โดยนายสุโขทัย ทองกลม
รัฐราษฎร์

นายสมยศ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๕ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน