นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

โพสต์15 มิ.ย. 2557 08:01โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ประสาทรัฐ

วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เวลา  ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่น ๓) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน