นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนปากท่อพิทยาคม)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 11:03โดยสุโขทัย ทองกลม
ปากท่อ

นายเกษม  อุ่นมณีรัตน์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (โรงเรียน ในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จำนวน ๑๒ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม  วันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน