นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง)

โพสต์9 มิ.ย. 2557 10:05โดยนายสุโขทัย ทองกลม
เลาขวัญ
วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๕๐ น. นางอรณิชชา  คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์ ทิมเมือง นางสุภาพ  สิทธิสังข์ และนายขนาน ชิตณรงค์ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง    
ประเด็นการนิเทศ คือ  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน