นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 10:19โดยนายสุโขทัย ทองกลม
กรับใหญ่

วันจันทร์ที่
 ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายจรัญ  สุขเสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๓ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน