นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

โพสต์11 มิ.ย. 2557 10:04โดยนายสุโขทัย ทองกลม
คุรุราษฎร์

นายมงคล  ชื่นชม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จำนวน ๘ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์  ในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน