นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนแคทรายวิทยา)

โพสต์12 มิ.ย. 2557 09:37โดยนายสุโขทัย ทองกลม
แคทราย

วัน
ศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายสุรินทร์  สำลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๑๐ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแคทรายวิทยา
ระเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  การพัฒนาความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน