นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม)

โพสต์9 มิ.ย. 2557 09:26โดยนายสุโขทัย ทองกลม
ห้วยกระเจา
 นายสุริยะ จันทร์สนอง   ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  (โรงเรียน     ในฝัน รุ่นที่ ๑ ) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๕ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียน
ในฝันจาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นางสาวอารีย์  ทิมเมือง นายขนาน ชิตณรงค์ และนางสุภาพ  สิทธิสังข์  คณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนาความยั่งยืนในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน