นิเทศโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนหนองรีประชานิมิต)

โพสต์9 มิ.ย. 2557 11:09โดยนายสุโขทัย ทองกลม
หนองรี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
  เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.   นางอาลัย  พรหมชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๖ คน เข้ารับการนิเทศโครงการโรงเรียนในฝัน จาก คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้แก่ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายขนาน ชิตณรงค์ นางสุภาพ สิทธิสังข์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ประเด็นการนิเทศ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ภาระงานของโรงเรียนและแหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน